AktualityPozvánka na mezinárodní konferenci

  • 12.3.2017

Ve dnech 21. - 22. dubna 2017 se uskuteční v porotním sále zámku v Jičíně mezinárodní konference "Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury".

Pozvánka s programem ke stažení [zde].

Přihláška na konferenci ke stažení [zde].


Slavnostní setkání

  • 12.2.2017

U příležitosti významného životního jubilea přední osobnosti české historické vědy prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR) se konalo 24. ledna 2017 ve vile Lanna v Praze slavnostní setkání. Jubilantovi přišli k jeho 70-tinám poblahopřát předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., kolegové z Historického ústavu AV ČR a z vědecké rady Českého časopisu historického, nejbližší rodinní příslušníci a další hosté. Při této příležitosti bylo prezentováno zvláštní číslo Českého časopisu historického, které přináší mj. podrobný soupis publikací a dalších prací jubilanta. Přátelskou atmosféru slavnostního povečera dotvářel koncert středověké a renesanční hudby v podání dua Lukrézie. Připojujeme zároveň text laudatia, jehož autorem je prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), které bylo předneseno o týden dříve ve čtvrtek 19. ledna 2017, kdy převzal prof. Pánek nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ z rukou předsedy AV ČR prof. Drahoše - blahopřejeme.Laudatio profesoru Pánkovi: zde

80 let od úmrtí profesora Josefa Pekaře

  • 12.2.2017

23. ledna 2017 uplynulo 80 let od úmrtí prof. PhDr. Josefa Pekaře (12. dubna 1870 Malý Rohozec – 23. ledna 1937 Praha) významného českého historika přelomu 19. a 20. století, žáka prof. Jaroslava Golla, profesor a rektor Univerzity Karlovy v Praze. Vzpomínku na setkávání s dílem a osobností tohoto předního českého historika připravil Karol Bílek, čestný předseda Pekařovy společnosti Českého ráje (viz příloha ke stažení).

Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje

  • 12.2.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu Pekařovy společnosti, která se uskuteční v sobotu 11. března 2017 od 10.00 hodin v Konferenčním salónku na jičínském zámku.

Pozvánka a program ke stažení [zde].

Vyhlášení výsledků 16. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Šusty 2016

  • 17.12.2016

Členové odborné hodnotitelské komise výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) vyhlásili na celostátní studentské konferenci "Historie" v Brně 22. dubna 2016 vítěze 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Šusty. Jako každoročně byly v této soutěži vyhlašované Sdružením historiků ČR hodnoceny práce, které prošly z krajských kol do závěrečného kola v rámci celostátní Studentské vědecké soutěže Historie, jíž se mohou zúčastnit studenti historických oborů všech vysokých škol v ČR.


Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Šusty - 16. ročník

Vyhlášení vítěze 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016

  • 17.12.2016

Dne 2. prosince 2016 proběhlo v Praze v rámci schůze výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) společné vyhodnocení soutěžních prací zaslaných do 15. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2016. Soutěž každoročně vyhlašují společně Sdružení historiků ČR a Pekařova společnost Českého ráje. Cílem soutěže je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru českých dějin.


Více informací k soutěži naleznete na zde: Cena Josefa Pekaře - 15. ročník

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

  • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."